Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace
Vnitřní směrnice školy
Přijímání dětí do mateřských škol na období
červenec až srpen
Vypracovala: Mgr. Iva Vaňková
Číslo jednací, spisový a skartační znak 123/2023ZSTGM-R,   A2, A10
Směrnice nabývá účinnosti dne: 27. 03. 2023
Zaměstnanci MŠ byli seznámeni dne: 27. 03. 2023

Směrnice upravuje pravidla pro přijímání dětí do mateřských škol, jejichž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace, na období červenec až srpen.

Směrnice se týká pouze dětí, které se v daném školním roce již vzdělávají v některé z mateřských škol ve spádové oblasti Bílovec a na období letních prázdnin budou žádat o přijetí na jinou mateřskou školu, než na které se vzdělávají v průběhu školního roku.

Přijetí žadatele na dobu letních prázdnin, tj. červenec – srpen, není nárokové.

Přednost mají vždy děti s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti mateřské školy.

O přijetí bude rozhodovat POUZE věk žadatele. Podle věku bude žadatel zařazen do seznamu, v němž
na prvním místě bude vždy uvedeno nejstarší dítě. Děti budou přijaty do výše kapacity dané mateřské školy.

Zákonný zástupce dítěte, které se v dané mateřské škole zajišťující prázdninový provoz již vzdělává, nepodává žádost, ale pouze potvrzuje svůj zájem o docházku dítěte do školy v průběhu prázdnin. Zájem musí nahlásit v termínu, který bude zveřejněn ve všech mateřských školách v Bílovci a na jejich webových stránkách do konce dubna. Musí dodržet níže uvedený harmonogram v bodě 3.

Harmonogram úkonů před přijetím dítěte k prázdninovému provozu:

  1. Zákonný zástupce žadatele musí podat žádost o přijetí v termínu, který bude zveřejněn ve všech mateřských školách v Bílovci a na jejich webových stránkách do konce března.
  2. Nejpozději do 21. dubna příslušného kalendářního roku bude zveřejněn seznam žadatelů o prázdninový provoz a informace o výši úplaty za vzdělávání a stravu za období červenec – srpen.
  3.  Zákonný zástupce žadatele musí zaplatit úplatu za vzdělávání a stravu do 28. dubna příslušného kalendářního roku.
  4. Zveřejnění rozhodnutí o přijetí na prázdninový provoz bude nejpozději dne 12. 05. 2023.


V případě, že zákonný zástupce žadatele neuhradí úplatu za vzdělávání a stravu do daného termínu, bude jeho místo postoupeno náhradníkovi uvedenému v seznamu žadatelů.

V Bílovci 27. 03. 2023                                  Mgr. Vaňková Iva, ředitelka školy

https://www.mslubojaty.cz/wp-content/uploads/2023/04/informace-pro-rodiče-4-1.pdf 

https://www.mslubojaty.cz/plakat-prazdninovy-provoz-2023-1/

Kategorie: Akce pro děti