ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM A  ŠKOLNÍ ŘÁD 

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec

Ostravská 658/28,příspěvková organizace

Mateřská škola Lubojaty

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Podzim, zima, jaro, léto – v naší školce príma je to!

         Lenka Dreslerová                                                                               Mgr.  Iva Vaňková

   učitelka MŠ                                                                                       ředitelka školy

Platnost: od 1.9. 2021

Obsah

1 Identifikační údaje o mateřské škole. 3

2 Charakteristika mateřské školy. 4

3 Podmínky vzdělávání 5

3.1 Materiální podmínky. 5

3.2 Životospráva. 6

3.3 Psychosociální podmínky. 7

3.4 Organizační podmínky. 8

3.5 Řízení mateřské školy. 11

3.6  Personální zajištění 12

3.7 Spoluúčast rodičů. 13

3.8 Podmínky vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním.. 13

3.9 Podmínky pro vzdělávání dětí mimořádně nadaných. 14

3.10 Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let 15

3.11 Podmínky pro vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka. 16

4. Organizace vzdělávání 16

5. Charakteristika vzdělávacího procesu. 18

5.1 Rámcové cíle předškolního vzdělávání 18

5.2 Cíle ŠVP. 18

6. Vzdělávací program.. 19

7. Evaluace. 21

1. Identifikační údaje o mateřské škole

Název školy:                          Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka,

                                               Ostravská 658/28, příspěvková organizace

Sídlo školy:                           ZŠ A MŠ Lubojaty č. 88, 742 92

Telefon:                                725817559 – MŠ Lubojaty

E-mail:                                  zslubojaty@centrum.cz

                                               mslubojaty@gmail.com

Webové stránky:                  www.mslubojaty.cz

                                               www.zslubojaty.cz                

IČO:                                      00 848 301

IZO:

RED – IZO:                           600 138 411

Ředitel školy:                        Mgr. Iva Vaňková

Zástupce školy:                    Mgr. Lukáš Kubíček

Telefon:                                 556 410 836

E-mail:                                  sekretariat@tgmbilovec.cz

Webové stránky:                  www.tgmbilovec.cz

Zřizovatel:                            MĚSTO BÍLOVEC   

                                               Slezské náměstí

                                               743 01 Bílovec

Webové stránky:                  www.bilovec.cz

ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace
Vnitřní směrnice školy Školní řád mateřské školy
Číslo jednací, spisový a skartační znak  2/2023ZSTGM-R          A.2,  A10
Vypracoval: Mgr. Blanka Hodovská, Lenka Dreslerová
Schválil: Mgr. Iva Vaňková
Směrnice nabývá účinnosti dne: 3. 1. 2023
Zaměstnanci byli seznámeni dne: 3. 1. 2023

Ředitelka mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení,

 

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a  školní vzdělávací program

1.1       Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 1. podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 2. podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 3. podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 4. podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 5. vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 6. napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
 7. poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 8. vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

1.2       Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

1.3       Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění.

1.4      Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve

           však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě

           dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní             

           vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

2. 1      Každé přijaté dítě má právo

 1. na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 2. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 3. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

2. 2      Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a  svobod a Úmluva o právech dítěte.

2. 3      Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří

           učitelka pověřená vedením mateřské školy podmínky odpovídající individuálním

           vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

2. 4      Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

3. Práva zákonných zástupců

3.1       Zákonní zástupci dítěte mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

4. 1      Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

 1. přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),
 2. zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno a bylo osobně předáno učitelce do třídy
 3. na vyzvání učitelky pověřené vedením mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 4.  informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
 5. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 6. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky),
 7. ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.

 

5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

5.1   Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy ve správním          

        řízení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem

        č.  500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, 

        základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 

        znění. Přijímání dětí probíhá v souladu s vnitřní směrnicí Kritéria pro přijímání dětí do

        mateřských škol příspěvkových organizací města Bílovce a vnitřní směrnicí Přijímání

        dětí do mateřských škol v průběhu šk. roku – mimo zápis.

5. 2   Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 1. žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
 2. potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

5. 3      Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

5. 4      V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

6. Ukončení předškolního vzdělávání

6. 1      Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném  

            zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

 1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

6. 2     Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je  

           předškolní vzdělávání povinné.

7. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

7. 1      Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

7. 2   Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

8. Docházka a způsob vzdělávání

8. 1      Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou.

8. 2      Zákonný zástupce dítěte je povinen neprodleně oznámit důvody nepřítomnosti dítěte ve vzdělávání, nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte -písemně nebo telefonicky. 

9. Povinné předškolní vzdělávání

9. 1      Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 nepřetržité hodiny denně. Povinné předškolní vzdělávání je stanoveno od 8 – 12 hodin. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.

9. 2      Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a školského zákona. (§ 182a zákona

č. 561/2004 Sb., školský zákon).            

9. 3      Omlouvání nepřítomnosti z povinného předškolního vzdělávání

 1. Zákonný zástupce dítěte s povinnou předškolní docházkou je navíc povinen předložit písemnou omluvu třídnímu učiteli nejpozději do 3 kalendářních dnů od ukončení absence. Omluva musí být uvedena písemně na omluvném listu (omluvu podepisuje zákonný zástupce žáka).
 2. Nepřítomnost ve škole může být omluvena pro nemoc nebo z jiných vážných důvodů. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel může vyžádat prostřednictvím zákonných zástupců žáka lékařské potvrzení.
 3. Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel vedoucí učitelku MŠ a ta problém řeší s ředitelkou školy. V případě opakované neomluvené absence se škola obrací na OSPOD  k řešení tohoto problému. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.
 4. Při podezření na záškoláctví je vedení mateřské školy oprávněno požadovat po zákonném zástupci dítěte plnícího povinné předškolní vzdělávání doložení nepřítomnosti dítěte potvrzením lékaře.
 • Na předem známou absenci dětí delší než 2 dny je potřeba žádat písemně vedoucí učitelku školy.

9. 4      Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 10.  Individuální vzdělávání

  10.1   Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v

Odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

10. 2    Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince. Přesný termín a přehled ověřovaných výstupů bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

11. Distanční vzdělávání

Pokud je vzdělávání zajišťováno distančním způsobem, je zajišťováno pro děti, pro které je vzdělávání povinné.

Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mají povinnost se tímto způsobem vzdělávat.

Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte, ale také personálním a technickým možnostem školy.

Škola udržuje průběžnou komunikaci. Učitelky komunikují s dětmi a zákonnými zástupci dle způsobu, na kterém se na začátku školního roku dohodnou. Může probíhat e-maily, telefonicky, či osobními konzultacemi.

Pro omlouvání absencí platí to stejné, co pro prezenční povinné předškolní vzdělávání.

Obědy za dotovanou cenu si mohou zákonní zástupci odebírat jako jídlo s sebou. Pokud však mateřská škola není schopna provoz školního stravování zabezpečit, může jej přerušit.

12. Přebírání/ předávání dětí

12.1     Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě učitelkám mateřské školy.

12.2     Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy v době určené mateřskou školou, nebo v individuálně dohodnuté době.

12.3     Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole.

12.4     Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škola a

 1. pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
 2. informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů,
 3. kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,
 4. případně se obrátí na Policii ČR.

II. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

13. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

13. 1    Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:00 do 16.30 v MŠ Wolkerova a v MŠ Lubojaty 6.45 – 15.45 hodin.

13. 2    V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy nejméně 2 měsíce předem.

Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

13. 3    Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v základním denním režimu, se kterým byli zákonní zástupci seznámeni, a který je zveřejněn v prostorách MŠ.

13. 4    Úplata za vzdělávání je hrazena do patnáctého dne stávajícího měsíce, stravné je hrazeno v měsíci předcházejícímu stravování. Viz Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání a Organizační a provozní řád šk. jídelny.

13. 5    Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit vždy den předem. Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů, pouze v první den nepřítomnosti.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

14. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

14. 1    Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá zpět zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba přivede osobně dítě do třídy a počká, dokud učitelka nenaváže oční kontakt, pak teprve odchází.

           Při akcích určených pro rodiče s dětmi, za své děti odpovídají zákonní zástupci či jimi pověřené osoby.

14. 2    Do mateřské školy je možné přivést dítě pouze zcela zdravé, to je bez známek jakéhokoliv akutního infekčního onemocnění nebo parazitárního napadení.

            Za akutní infekční onemocnění se považuje:

 1. virová rýma a to i bez zvýšené teploty
 2. bakteriální rýma a to i bez zvýšené teploty
 3. intenzivní kašel a to i bez zvýšené tělesné teploty
 4. onemocnění, které se vysévá vyrážkou na kůži – plané neštovice, 5. nemoc, 6.

                        nemoc, syndrom ruka-noha- ústa, spála, impetigo

 • průjem, zvracení a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací
 • zánět spojivek
 • zvýšená teplota a horečka

Za parazitární onemocnění se považuje:

 1. pedikulóza / veš dětská/, dítě může školka přijmout až tehdy, je-li zcela

    odvšivené, bez hnid a živých vší

 • roup dětský
 • svrab

           V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí. Mateřská škola má právo ihned a kdykoliv během dne odeslat dítě do domácího léčení, pokud má podezření, že je dítě akutně nemocné nebo má parazitární onemocnění.

            Rodiče mají povinnost mateřské škole nahlásit infekční a parazitární onemocnění u svého dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření.

            Na základě informace od rodičů má mateřská škola povinnost informovat ostatní rodiče, že se v mateřské škole vyskytlo infekční nebo parazitární onemocnění.

            Pokud má dítě chronické onemocnění, jako je alergie, je nutné mateřské škole předložit potvrzení lékaře.

           Mateřská škola nemá povinnost dětem v mateřské škole podávat jakékoliv léky a léčivé přípravky. V případě, že dítě potřebuje v neodkladné situaci v rámci první pomoci, podat lék, je nutné písemně požádat školu v „Žádosti zákonného zástupce o podávání léků v mateřské škole“ a doložit potřebnost zprávou od lékaře. V případě kladného vyřízení žádosti je rodič povinen se osobně dostavit a sepsat na místě  “Protokol o podávání léků“.

            Pokud mateřská škola žádost rodiče o podávání léků zamítne, rodič je povinen zajistit podání léků sám.

14. 3    Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem rizikového chování.

 IV.     Zacházení s majetkem mateřské školy

 

15. 1    Po dobu vzdělávání a při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. Zároveň jsou vedeni ke spolupodílení se na péči o zpříjemnění interiéru i exteriéru školy.

15. 2   Zákonní zástupci dítěte nedovolí dětem svévolně poškozovat či ničit majetek školy.

           U každého svévolného poškození nebo zničení majetku je vyžadována úhrada od zákonných zástupců dítěte, které poškození způsobilo.

            Při pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi nebo správnímu pracovníkovi školy.

15. 3   Dětem je zakázáno nosit do mateřské školy cennosti a hračky. Za cennosti a donesené hračky mateřská škola neručí!

V. Informace o průběhu vzdělávání dětí

16. 1    Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je zveřejněn na veřejně přístupném místě mateřské školy.

16. 2    Zákonní zástupci dítěte mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky a účastí na třídních schůzkách.

VI. Závěrečná ustanovení

17.1     Kontrolou provádění ustanovení tohoto řádu je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec:  Mgr. Blanka Hodovská, učitelka pověřená vedením Mateřské školy Wolkerovy a Mgr. Lenka Broskevičová, učitelka pověřená vedením Základní a Mateřské školy Lubojaty.

                                                                                                               V Bílovci 03. 01. 2023                                     Mgr. Iva Vaňková,

                                                                                   ředitelka školy