Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka, Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace


Vnitřní předpis organizace – Mateřské školy Lubojaty č. 88

Ředitel ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Bílovec v souladu s § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) vydává

Š K O L N Í   Ř Á D 

1 Základní ustanovení

1.1
Tento Školní řád upravuje:

 • podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí umístěných
  v Mateřské škole Lubojaty a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů
  s pedagogickými pracovníky,
 • provoz a vnitřní režim školy,
 • podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

2 Organizace a provoz školy

2.1
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Bílovec, je školním zařízením s právní subjektivitou s postavením příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je město Bílovec. MŠ Lubojaty je v přízemí budovy ZŠ Lubojaty, kde se také nachází jídelna.

2.2
Děti jsou do mateřské školy přijímány hromadně pro nový školní rok v rámci jednotného zápisu vyhlášeného ředitelstvím školy po dohodě se zřizovatelem druhý týden v květnu. Přijímány jsou děti zpravidla ve věku 3 – 6 let po podání Přihlášky dítěte do MŠ a žádosti o přijetí (umístění) dítěte do MŠ. Docházka dětí starších 6 let musí být podložena Rozhodnutím ZŠ o odkladu školní docházky. Následně řed. školy ve správním řízení vydá Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte. Kritéria přijímání stanoví zřizovatel ve spolupráci s ředitelstvím.

Provozní doba
Provozní doba školy je od 6.45 do 15.45 hod. Zákonní zástupci mohou využít pobytu dítěte v zařízení v provoze:

 • celodenním – v době do 15.45 hod. s odběrem tří jídel v jeho průběhu,
 • nepravidelném – polodenním s odběrem dvou jídel.

2.3
V rámci kalendářního roku je provoz školy uzavřen v době letních a vánočních prázdnin. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví řed. ZŠ a MŠ po projednání se zřizovatelem. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní vedoucí učitelka MŠ nejméně 2 měsíce předem. Zároveň zveřejní výsledky projednání, tj. seznam MŠ v okolí, které budou mít provoz během července a srpna. Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období – podzimních, jarních a velikonočních prázdnin – přerušen – klesne-li stav dětí pod hranici 5 dětí ve třídě, omezen – vyžaduje-li to provoz nebo klesne-li stav dětí pod hranici 10 dětí ve třídě.

2.4
Zákonní zástupci mají možnost po dohodě s učitelkami na třídě vodit a vyzvedávat své děti v průběhu celého dne dle svých potřeb. Respektují však režim školy a mají na paměti, že nejvhodnějším místem pro dítě předškolního věku je jeho domov – rodina.

2.5
Opakované nevyzvednutí dítěte ze školy v době do 15.45 hod. (do ukončení provozu školy) ZZ nebo jimi pověřenými osobami, je považováno za porušování školního řádu a může být v souladu s § 35 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona důvodem k ukončení docházky dítěte do zařízení.

3 Programová náplň školy

3.1
Program a veškerá činnost školy vychází z Úmluvy o právech dítěte, mezinárodního dokumentu, který kodifikuje práva dítěte formou smlouvy.

3.2
Vzdělávání ve škole se uskutečňuje podle Školního programu pro předškolní vzdělávání – Podzim, zima, jaro, léto – v naší školce príma je to! Tento dokument školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu vydaného MŠMT ČR, který vymezuje rozsah a podmínky vzdělávání a stanovuje konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah. Podzim zima, jaro, léto – v naší školce príma je to! pro nejmenší tvoří motivaci předškolního vzdělávání školy směřujícího k rozvíjení samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy a kladení základů celoživotního vzdělávání všech děti podle jejich možností, zájmů a potřeb. Pedagogické pracovnice pracují s dětmi na základě třídního vzdělávacího programu, který je tvořen tak, aby poskytoval dětem co nejvíce podnětů a zajišťoval jejich všestrannou spokojenost při pobytu ve škole.

3.3
V souladu s rámcovým programem pro předškolní vzdělávání realizuje škola programy zaměřené k určitému tématu – ekologický, komunikativní aj.

3.4
Program školy je doplňován aktivitami vlastními (keramická dílna, deskohrátky), aktivitami ve spolupráci s jinými organizacemi (např. Hrátky s angličtinou, šachy, akce sportovní, jazykové i výtvarné), i s kulturními zařízeními (filmové a divadelní představení, koncerty, výstavy, aj.).

4 Forma a způsoby spolupráce školy se zákonnými zástupci dětí

4.1
V rámci evidence dětí ve škole jsou o jednotlivcích získávány informace, které jsou podle zákona č. 100/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím důvěrné a škola s nimi v souladu s těmito zákony nakládá. Při zakládání evidence o dětech zákonní zástupci spolupracuji s učitelkami na třídě, informují průběžně školu o jakýchkoliv dodatečných změnách v osobních údajích dítěte. Jedná se zejména o změnu bydliště, pracoviště rodičů, zdravotní pojišťovny, čísla telefonu pro okamžitý kontakt v případě potřeby apod.

4.2
ZZ projevují zájem o pobyt dítěte ve škole spoluúčastí na výchovně vzdělávacím působení školy, účastí na akcích pořádaných školou pro děti i rodiče, studiem nástěnných informací v prostorách školy, individuálními pohovory s pracovníky školy apod.

4.3
ZZ spolupracují se školou při omlouvání nepřítomnosti svých dětí, drží se při tom těchto daných zásad:

 • Oznamují neprodleně nepřítomnost dítěte ve škole, její důvod a omluví je z docházky (řed. může v souladu s § 35 odst. 1, písm. a školského zákona rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže se dítě bez omluvy ZZ nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny).
 • Rodiče předškolních dětí jsou povinny doložit důvod nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti dítěte je písemné vyjádření ZZ. Po návratu do MŠ ZZ dítěte dovůd nepřítomnosti zapíše na omluvný list dítěte, který si vyžádá u p. učitelky.
 • Absenci dítěte hlásí den předem do 14.00 hod. osobně nebo telefonicky na tel.: 607186916.
 • V případě, že nemají možnost provést odhlášku dítěte z docházky, mohou si stravu první den nepřítomnosti dítěte ve škole po předchozím oznámení vyzvednout.
 • Škola omlouvá nepřítomnost dítěte tak dlouho, dokud jeho zákonný zástupce je k docházce opět nepřihlásí.
 • Po nepřítomnosti je nutné den předem do 14. 00 hod. dítě ke stravování přihlásit.

4.4
ZZ dětí mohou škole věnovat v souladu se zákonem ČNR č. 75/1994 Sb., o daních z příjmu § 15 odst. 8 finanční nebo věcný dar. Škola vítá tyto iniciativy a jménem dětí, kterým jsou tyto dary určeny, předem děkuje. Dary lze přijímat prostřednictvím SR při ZŠ T.G.M.

4.5
V souladu s § 21 odst. 2 školského zákona mají zákonní zástupci dětí právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,
 • vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí,
 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.

4.6
Osobní kontakt ZZ s pedagogickými pracovnicemi je možný při běžném denním kontaktu s uč. pověřenou vedením a uč. Na třídě v rámci jejich pedagogické činnosti a na schůzkách nebo akcích se ZZ.

4.7
Kontakty na školu:

 • ředitelka ZŠ a MŠ TGM Bílovec | tel.: 556 410 836, 725 710 223
 • vedoucí učitelka MŠ | tel.: 607 186 916

5 Poplatky rodičů

5.1
Předškolní vzdělávání a školní stravování se poskytuje za úplatu.
– Úplata za předškolní vzdělávání stanoví základní částku úplaty, pro její prominutí, či snížení.

5.2
Úhradu úplaty za předškolní vzdělávání zaplatí ZZ v MŠ do 20. dne v daném měsíci 300,- Kč.

Řed. může rozhodnout v souladu s § 35, odst. 1, písm. D) školského zákona
o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže ZZ opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

6 Péče o zdraví a bezpečnost dětí

6.1
Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k základní fyziologickým potřebám dětí a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku patologických jevů. Zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí, a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce nebo pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jim pověřené osobě.

6.2
Pokud není stanoveno jinak, řídí se pracovníci školy v péči o zdraví a bezpečnost dítěte obecně závaznými platnými předpisy.

6.3
Dítě nedochází a neodchází ze školy samotné, ZZ dbají bezpečnosti svého dítěte a předávají a vyzvedávají si děti od pedagogické pracovnice školy. 

6.4
Je nepřípustné přivádět do školy dítě nemocné, ZZ předávají učitelce dítě zcela zdravé, nepožadují podávání medikamentů. V případě, že bude dítě jevit známky nemoci, má učitelka právo požadovat na rodičích lékařské potvrzení.

6.5
Učitelky předávají dítě pouze jeho ZZ a jimi v evidenčním listu dítěte určeným osobám. Sourozenci mladší 18 let mohou děti umístěné v naší škole vyzvedávat pouze na základě písemné dohody, cizí osoby na základě písemného pověření ZZ.

6.6
V rámci společného boje proti vzniku závislosti – užívání návykových látek rodiče respektují zákaz kouření, požívání alkoholu a látek s psychotropním účinkem.

7 Závěrečná ustanovení

7.1
Tato novela nabývá platnosti dne: 1. 9. 2018

7.2
Školní řád je zveřejněn v šatně dětí pro zpřístupnění všem ZZ.

Zpracovala: Dreslerová Lenka